Tổng Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam ra Thông Cáo phản đối nhóm người lấy tài liệu Tập thể để In Sách bán cuốn "Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam - Theo Dòng Lịch Sử"

Thursday, January 11, 2018
Chủ đề có liên quan: , ,