TT Trump làm thế giới Hồi giáo biểu tình chống đối khi công nhận Jerusalem là Thủ đô Do Thái và sẽ dời Tòa Đại sứ Mỹ về đây.
Wednesday, December 06, 2017
Mục Bài Viết: , , ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment