Diễn văn đầu tiên tại Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc, TT Trump cảnh cáo sẽ "Tiêu diệt Hoàn Toàn Bắc Hàn"
Tuesday, September 19, 2017
Mục Bài Viết: , , , , , , , , ,