TT DONALD TRUMP ĐIỆN THOẠI KHEN NGỢI 2 HẠM TRƯỞNG USS PORTER VÀ USS ROSS XUẤT SẮC BẮN 59 TOMAHAWK TRỪNG PHẠT PHI TRƯỜNG SHAYRAT SYRIAN GIẾT DÂN
Monday, April 10, 2017
Mục Bài Viết: , ,