KHỦNG BỐ HỒI GIÁO IS NỔ BOM TỰ SÁT TRONG 2 NHÀ THỜ CÔNG GIÁO COPTIC AI CẬP LÀM TRÊN 140 GIÁO DÂN THƯƠNG VONG KHI ĐANG CỬ HÀNH LỄ LÁ
Sunday, April 09, 2017
Mục Bài Viết: , ,