VỤ NỔ TRÊN BÃI BIỂN SEASIDE PARWAY Ỡ NEW JERSEY SÁNG THỨ BẢY VÀ NỔ BẰNG BOM NỒI ÁP SUẤT TẠI PHỐ CHESEA NEW YORK TỐI CÙNG NGAY ĐỀU DO TÊN KHỦNG BỐ AHMAD KHAN RAHAMI
Saturday, September 17, 2016
Mục Bài Viết: , ,