CỰU BỘ TRƯỞNG QUỐC PHÒNG HOA KỲ CỦA ĐẢNG CỘNG HÒA ROBERT GATES CHÊ DONALD TRUMP LÀ KHÔNG ĐỦ TƯ CÁCH VÀ BẤT XỨNG LÀM TỔNG TƯ LỆNH
Saturday, September 17, 2016
Mục Bài Viết: , ,