Thiết Vận Xa VAB do Pháp cung cấp vừa được phát hiện ở Ukraine
Wednesday, August 03, 2022
Chủ đề có liên quan: ,