Nga sử dụng 74 vận tải cơ để chuyển quân tới Kazakhstan
Friday, January 07, 2022
Chủ đề có liên quan: , ,