NG nhận được $10 triệu cho việc chế tạo hệ thống Chỉ Huy Chiến Đấu thế hệ tiếp theo
Thursday, January 06, 2022
Chủ đề có liên quan: ,