Đại gia Việt kiều Yêu nước David Dương hơn 13 năm đầu tư bưng bô đội đĩa nay CsVN tìm cách loại trừ để đưa Trung Cộng vào thay thế?
Monday, July 23, 2018
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment