Lần đầu tiên, Quân đội Hoa Kỳ Không Kích Hồi giáo IS trên lãnh thổ Somali
Friday, November 03, 2017
Mục Bài Viết: , ,