Động đất 8.2 Độ rúng động bờ nam Mexico làm dân chúng Mexico City chạy túa ra đường.
Thursday, September 07, 2017
Mục Bài Viết: , ,