Biểu tình "Tự Do Phát Biểu" của phe Cực Hữu Kỳ thị Chủng tộc tại Hoston đã bị Phe chống Kỳ thị tràn ngập gấp 10 lần nên dẹp sớm
Saturday, August 19, 2017
Mục Bài Viết: ,