BÁO WASHINGTON POST: TRUMP YÊU CẦU GIÁM ĐỐC TÌNH BÁO QUỐC GIA VÀ GIÁM ĐỐC AN NINH QUỐC GIA PHỦ NHẬN BẰNG CHỨNG THÔNG ĐỒNG VỚI NGA
Monday, May 22, 2017
Chủ đề có liên quan: , ,