TT TRUMP BAN HÀNH SẮC LỆNH HÀNH PHÁP HỦY BỎ KẾ HOẠCH NĂNG LƯỢNG SẠCH VÀ CHỐNG THAY ĐỔI KHÍ HẬU TOÀN CẦU DO TT OBAMA CHỦ TRƯƠNG
Tuesday, March 28, 2017
Mục Bài Viết: ,