CNN LẠI ĐƯA TIN CÓ NHIỀU BẰNG CHỨNG CÁC CỘNG SỰ VIÊN CỦA TRUMP LÚC TRANH CỬ ĐÃ LIÊN LẠC VÀ PHỐI HỢP VỚI TÌNH BÁO NGA
Monday, March 27, 2017
Mục Bài Viết: ,