TT BARACK OBAMA CẢNH BÁO CỬ TRI RẰNG "NỀN CỘNG HÒA HOA KỲ VÀ THẾ GIỚI ĐANG LÂM NGUY" NẾU BẦU TRUMP VÀO BẠCH ỐC.
Wednesday, November 02, 2016
Mục Bài Viết: ,