DONALD TRUMP BỊ CÁC PHỤ TÁ CẮT ĐƯỜNG DẪN VÀO TRANG TWITTER LÀ NƠI TRUMP THƯỜNG VÀO CHỬI KHÙNG ĐIỆN ĐỂ TRÚT NỖI TUYỆT VỌNG
Sunday, November 06, 2016
Mục Bài Viết: ,