ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS CHỈ KHUYÊN CỬ TRI MỸ, NHƯNG KHÔNG ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG NÀO.

Wednesday, October 26, 2016
Chủ đề có liên quan: , ,