ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS CHỈ KHUYÊN CỬ TRI MỸ, NHƯNG KHÔNG ỦNG HỘ ỨNG CỬ VIÊN TỔNG THỐNG NÀO.
Wednesday, October 26, 2016
Mục Bài Viết: , ,