TỔNG THỐNG "BÀN TAY MÁU" DUTERTE THÁCH THỨC CIA LẬT ĐỔ ÔNG.. NHƯNG LẠI SỢ BỊ GIẾT TRƯỚC KHI HẾT NHIỆM KỲ NĂN 2022
Friday, October 07, 2016
Mục Bài Viết: ,