LÃNH TỤ KHỐI NGHỊ SĨ DÂN CHỦ THIỂU SỐ THƯỢNG VIỆN HOA KỲ CÁO GIÁC GIÁM ĐỐC FBI JAMES COMEY CÓ THỂ VI PHẠM PHÁP LUẬT KHI CÔNG BỐ VỤ EMAILS MỚI 11 NGÀY TRƯỚC BẦU CỬ
Sunday, October 30, 2016
Mục Bài Viết: , ,