DONALD TRUMP ĐỀ NGHỊ HỦY BỎ CUỘC BẦU CỬ VÀ CHỈ CHỌN TRUMP LÀM TỔNG THỐNG LÀ ĐƯỢC
Thursday, October 27, 2016
Mục Bài Viết: , ,