CỰU THỦ TƯỚNG BỒ ĐÀO NHA ANTONIO GUTERRES ĐƯỢC BẦU LÀM TÂN TỔNG THƯ KÝ LIÊN HIỆP QUỐC TỪ 01/01/2017
Wednesday, October 05, 2016
Mục Bài Viết: ,