Đạo Diễn Hoài Phong tại San Jose kêu gọi "Tẩy Chay Madison Nguyễn.. Không bầu vào chức Dân Biểu Tiểu Bang California"
Tuesday, October 18, 2016
Mục Bài Viết: , ,