PHẢI CHĂNG YẾU TỐ TRUNG QUỐC BẰNG LÒNG MUA USD285 TRIỆU TRONG CÔNG TY SPACE COMUNICATION LÀ NGUYÊN NHÂN VỤ NỔ TAN HỎA TIỄN FALCON 9 VÀ VỆ TINH AMOS-6?
Monday, September 05, 2016
Mục Bài Viết: , ,