LẬP DANH SÁCH CẤM BÁO CHÍ TRUYỀN THÔNG TƯỜNG THUẬT BẤT LỢI CHO ÔNG, DONALD TRUMP VI PHẠM HIẾN PHÁP HOA KỲ NÊN NAY BỎ CẤM VẬN
Wednesday, September 07, 2016
Mục Bài Viết: ,