BIỂU TÌNH TẠI NHIỀU THÀNH PHỐ PHẢN ĐỐI CẢNH SÁT GIẾT 2 NGƯỜI DA ĐEN, 200 NGƯỜI BỊ BẮT TỐI THỨ BẢY
Sunday, July 10, 2016
Chủ đề có liên quan: ,