CHỦ TỊCH QUỐC HỘI CỘNG HÒA BẮT TẮT HẾT MÁY HÌNH KHÔNG CHO THẢO LUẬN LUẬT KIỂM SOÁT SÚNG, CÁC DÂN BIỂU DÂN CHỦ TỌA KHÁNG PHẢN ĐỐI
Wednesday, June 22, 2016
Chủ đề có liên quan: ,