PHÁI ĐOÀN THÁP TÙNG TT BARACK OBAMA ĐẾN VIỆT NAM GỒM 800 NGƯỜI ĐI BẰNG 5 "CHUYÊN CƠ"
Tuesday, May 17, 2016
Chủ đề có liên quan: ,