Nga gửi viện trợ 2.400 tấn lương thực cứu đói cho Bắc Triều Tiên
Friday, May 20, 2016
Chủ đề có liên quan: ,