ECUADOR ĐỘNG ĐẤT 7.8 ĐỘ RICHTER, 28 CHẾT, HẰNG TRĂM NGƯỜI BỊ THƯƠNG, CẦU SẬP
Sunday, April 17, 2016
Chủ đề có liên quan: