Lịch sử xây dựng Nhà Thờ TAM TÒA ở Đồng Hới với Cố Trung René Morineau vào năm 1935
Monday, June 22, 2020
Chủ đề có liên quan: ,