200 Political Scientists voted Trump as the worst President in U.S. History - 200 Nhà Khoa Học Chính Trị bỏ phiếu cho Trump là Tổng thống tồi tệ nhất trong Lịch sử Hoa Kỳ
Monday, February 19, 2018
Mục Bài Viết: ,

Comments[ 0 ]


Post a Comment