Một số hình ảnh Hỏa hoạn do Lửa Trời tại Bắc California ngày 09/10/2017 - Some Images from Wildfire in Northern California on Oct. 9th, 2017
Tuesday, October 10, 2017
Mục Bài Viết: , , ,