TT Duterte giết 7000 người nghi can Ma túy, nay Con trai Paolo Duterte bị đưa bằng chứng liên can tàu buôn ma túy USD125 Triệu từ Trung Quốc qua Manila
Thursday, September 07, 2017
Mục Bài Viết: , ,