TT Trump Vẫn Chưa Chịu Ký Luật Trừng Phạt Nga Do Quốc Hội Lưỡng Viện Chuyển Qua Như Bạch Ốc Đã Loan Trước Đó
Tuesday, August 01, 2017
Mục Bài Viết: , ,