6 Nhà Đại Doanh Nghiệp Mỹ từ chức khỏi Hội Đồng Sản xuất Hoa Kỳ của Tòa Bạch Ốc vì phản đối TT Trump bao che cho Kỳ thị chủng tộc và Khủng bố Nội địa
Tuesday, August 15, 2017
Mục Bài Viết: , ,