CHỐNG G-20 TẠI ĐỨC: 100.000 NGƯỜI BIỂU TÌNH ĐỐT LỬA MÙ MỊT MỘT NỬA THÀNH PHỐ; 200 CẢNH SÁT ĐỨC BỊ THƯƠNG, 80 NGƯỜI BỊ BẮT VÌ BẠO ĐỘNG
Friday, July 07, 2017
Mục Bài Viết: , ,