CÁC TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG, ĐOÀN THỂ, CỰU TÙ NHÂN CHÍNH TRỊ, CỰU QUÂN NHÂN VNCH SAN JOSE VÀ BẮC CALI CÓ THỂ BIỂU TÌNH PHẢN ĐỐI CHỦ TỊCH QUẬN HẠT SANTA CLARA DAVE CORTESE CẤP TIỀN ĂN CỦA NGƯỜI VIỆT CAO NIÊN TỴ NẠN CS CHO MỘT THẦY CHÙA TỪ VN QUA
Wednesday, July 26, 2017
Mục Bài Viết: