TT TRUMP PHẢN PHÁO TẤN CÔNG JAMES COMEY LÀ "TÊN RÒ RĨ" VÀ CHO BIẾT MÌNH HOÀN TOÀN ĐƯỢC CHỨNG MINH ĐÚNG
Friday, June 09, 2017
Mục Bài Viết: , ,