TRUMP BỔ NHIỆM LUẬT SƯ CHRISTOPHER WRAY TỪNG CỐ VẤN THỐNG ĐỐC CHRIS CHRISTIE NEW JERSEY LÀM TÂN GIÁM ĐỐC FBI
Wednesday, June 07, 2017
Mục Bài Viết: ,