TT DONALD TRUMP PHẢN ỨNG NHANH CHO BẮN 59 PHI ĐẠN TOMAHAWK TRẢ ĐŨA SYRIA THẢ BOM HÓA HỌC SARIN GIẾT HẠI 100 DÂN
Thursday, April 06, 2017
Mục Bài Viết: , ,