NHIỀU TIỂU BANG KIỆN SẮC LỆNH MỚI VỀ HẠN CHẾ NHẬP CẢNH HOA KỲ CỦA TT TRUMP, NHƯNG THẨM PHÁN JAMES ROBART TỪ CHỐI NGĂN CHẬN
Saturday, March 11, 2017
Mục Bài Viết: , ,