TT DONALD TRUMP BỔ NHIỆM CHƯỞNG LÝ DANA BOENE THAY BA SALLY ETES BỊ CACH CHỨC VÌ CHỐNG LẸNH CẤM DI DÂN NHẬP CƯ HỒI GIÁ VÀO HOA KỲ
Wednesday, February 01, 2017
Mục Bài Viết: , ,