TỔNG THỐNG "Đ. MÁ MÀY" DUTERTE CỦA PHI QUYẾT ĐỊNH QUA THĂM THỦ TƯỚNG "MA-DÊ IN VIETNAM"
Thursday, September 22, 2016
Mục Bài Viết: , ,